ESITTELY

Hankkeen tavoitteet

Co4Lab-hankkeessa kehitetään ja tutkitaan yhteisölliseen tutkivaan oppimiseen, yhteismuotoiluun, yhteisopettajuuteen ja toiminnan yhteiseen säätelyyn perustuvia oppimistapoja.

Laboratory of Co-inquiry, Co-design, Co-teaching and Co-regulation

Kehittämis- ja tutkimustyö toteutetaan ala- ja yläkouluissa toteuttamalla innostavia ja luovia kouluprojekteja. Kouluprojektien tavoitteena on digitaalisen teknologian ja yhteisöllisten keksivien työtapojen mahdollisuuksia kokeilemalla kehittää peruskoulun tiede-, teknologia- ja käsityönopetusta.

Hankkeissa tutkitaan haastavia todellisen maailman ilmiöitä, integroidaan eri oppiaineiden osaamista sekä suunnitellaan ja keksitään, testataan ja rakennetaan erilaisia esineitä ja tuotteita. Co4Lab-hankkeen tavoitteena on yhdistää akateemisten tutkijoiden ja opettajien ja oppilaiden osaamista sellaisten oppimiskäytäntöjen kehittämiseksi, jotka sekä vastaavat tulevaisuuden haasteisiin että innostavat eri luokkatasoilla opiskelevia nuoria.

Co4Lab tuottaa muotoiluoppimista, keksimistä ja tiedeopetusta tukevia pedagogisia ohjeita, malleja ja aineistoja opettajien tukemiseksi ja koulujen pedagogiseksi kehittämiseksi.

CO-INVENTION

Yhteiskeksiminen

Kohteellinen tiedonluomisen prosessi, jossa osanottajat kasvavat yhteisöllisten projektien myötä

CO-DESIGN

Yhteismuotoilu

Oppilaiden tiimit osallistuvat erilaisten artefaktien ja esineiden suunnitteluun, muotoiluun ja keksimiseen, käyttäen sekä digitaalista että perinteistä teknologiaa. Oppilaat otetaan mukaan nk. esineiden internetin rakentamiseen.

CO-TEACHING

Yhteisopettajuus

Kouluprojekteja vetävät opettajien tiimit yhteistyössä oppilaiden, tutkijoiden ja opettajakunnan kanssa. Teknologian/muotoilun asiantuntijat tukevat toimintaa.

CO-REGULATION

Yhteissäätely

Oppilaat osallistuvat yhteisölliseen keksimiseen vertais-, opettaja-ja asiantuntijapalautteen tuella (toiminnan jaettu älyllinen, sosio-emotionaalinen säätely ja kollektiivisen virtauksen tavoittelu)

CO-INQUIRY

Yhteistutkimus

Oppilaat osallistuvat haastavan ilmiön yhteisölliseen tutkimiseen luonnontieteellisten ja muiden kokeilujen välityksellä ja kehittävät ajatuksiaan tietoa yhteisöllisesti luoden, rakentaen ja jakaen

Keksiminen osaksi kouluopiskelua

Co4Lab tähtää digitaaliseen teknologiaan nojautuvien välineiden ja menetelmien käyttöön uutta luovan, keksivän tekemisen kulttuurin (engl. maker culture) juurruttamiseksi osaksi peruskoulujen käytäntöjä.

Hankkeen välityksellä tuodaan kouluopiskeluun mukaan tieteelliselle tutkimukselle tyypillisiä innovatiivisia tieto- ja keksimiskäytäntöjä. Tutkimuskouluissa oppilaat osallistuvat opettajien ja tutkijoiden kanssa tutkivaan oppimisen prosesseihin, jossa luodaan uutta tietoa ratkaisemalla aitoihin ja kiinnostaviin ongelmiin liittyviä esteettisiä ja teknisiä ratkaisuja. Ideoiden ja keksintöjen luomisessa käytetään kouluissa jo olemassa olevia käsityön ja tiedeopetuksen välineitä sekä uusia henkilökohtaisen valmistuksen (engl. personal fabrication) välineitä, kuten esimerkiksi ohjelmointivälineet, robotit, 3D tulostimet ja laserleikkurit.

Yhteiskeksiminen tavoitteena on saada oppilaat suunnittelemaan ja keksimään omia ja yhteisiä tuotteita ja sen välityksellä innostaa heidät mukaan rakentamaan paitsi omaa tietoaan myös esineiden internettiä (engl. internet of things).

Tutkijoiden ja koulujen välinen yhteistyö

Co4Lab-hankkeen tavoitteena on tutkijoiden, koulujen ja muiden toimijoiden kuten museoiden kanssa yhteisöllisen suunnittelun, keksimisen ja tekemisen kulttuurin ja sitä tukevan pedagogiikan kehittäminen.

Kouluprojektit suunnitellaan oppilaiden, opettajien ja tutkijoiden yhteistyössä. Kouluprojektin suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu kustakin koulusta useampia yhteistyössä toimivia opettajia. Yhteistyössä toimivia opettajia tuetaan kehittämään ja rakentamaan toimivia yhteisopettajuuden malleja ja käytänteitä.